1. Á quân
  số bài thi 242
  Bài tham dự #242 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Nòsty, Nòsty Krew, Nòsty Deejays, Nòsty Events, Nòsty Production, Nòsty Store
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 241
  Bài tham dự #241 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Nòsty, Nòsty Krew, Nòsty Deejays, Nòsty Events, Nòsty Production, Nòsty Store
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 240
  Bài tham dự #240 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Nòsty, Nòsty Krew, Nòsty Deejays, Nòsty Events, Nòsty Production, Nòsty Store
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 239
  Bài tham dự #239 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Nòsty, Nòsty Krew, Nòsty Deejays, Nòsty Events, Nòsty Production, Nòsty Store
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 238
  Bài tham dự #238 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Nòsty, Nòsty Krew, Nòsty Deejays, Nòsty Events, Nòsty Production, Nòsty Store
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 237
  Bài tham dự #237 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Nòsty, Nòsty Krew, Nòsty Deejays, Nòsty Events, Nòsty Production, Nòsty Store
  0 Thích