Freelancer: mehazboun
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Textured Wire

My idea was background with wiring style and the text in texture like.. I hope you like it.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    64
                   cho                     Logo Design for Seat Covers Unlimited T-Shirts
Bài tham dự #64

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.