talatart Avatar

Các bài tham dự của talatart

Cho cuộc thi Logo Design for Takuda.com

 1. Á quân
  số bài thi 756
  Bài tham dự #756 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Takuda.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 965
  Bài tham dự #965 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Takuda.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 964
  Bài tham dự #964 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Takuda.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 760
  Bài tham dự #760 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Takuda.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 759
  Bài tham dự #759 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Takuda.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 758
  Bài tham dự #758 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Takuda.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 757
  Bài tham dự #757 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Takuda.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 755
  Bài tham dự #755 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Takuda.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 754
  Bài tham dự #754 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Takuda.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 753
  Bài tham dự #753 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Takuda.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 752
  Bài tham dự #752 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Takuda.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 751
  Bài tham dự #751 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Takuda.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 867
  Bài tham dự #867 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Takuda.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 866
  Bài tham dự #866 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Takuda.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 815
  Bài tham dự #815 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Takuda.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 16. Á quân
  số bài thi 482
  Bài tham dự #482 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Takuda.com
  Bị từ chối
  0 Thích