Freelancer: Akhtaruzzaman9
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo Design

Hi, I have designed a logo for your consideration. Please see the mockup file. If any modification needs, just inbox me a message. Thank you.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    178
                   cho                     Logo Design for Teos Logistics
Bài tham dự #178

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.