Freelancer: miriamnenis
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

TEOS LOGO

Hi sir. I've created a new version of the logo. Hope you like it as you wish. If any changes please chat me. Thank you


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    392
                   cho                     Logo Design for Teos Logistics
Bài tham dự #392

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.