1. Á quân
  số bài thi 84
  Bài tham dự #84 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 94
  Bài tham dự #94 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 93
  Bài tham dự #93 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 92
  Bài tham dự #92 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 83
  Bài tham dự #83 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 80
  Bài tham dự #80 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 81
  Bài tham dự #81 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  Đã rút
 11. Á quân
  số bài thi 79
  Bài tham dự #79 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  Đã rút
 12. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for The Logo Will be for a new Cycling Apparel brand called BOP
  Đã rút