1. Á quân
  số bài thi 104
  Bài tham dự #104 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 102
  Bài tham dự #102 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 100
  Bài tham dự #100 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 93
  Bài tham dự #93 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 82
  Bài tham dự #82 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 598
  Bài tham dự #598 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 597
  Bài tham dự #597 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  Đã rút
 8. Á quân
  số bài thi 594
  Bài tham dự #594 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  Đã rút
 9. Á quân
  số bài thi 500
  Bài tham dự #500 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  Đã rút
 10. Á quân
  số bài thi 499
  Bài tham dự #499 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  Đã rút
 11. Á quân
  số bài thi 107
  Bài tham dự #107 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  Đã rút
 12. Á quân
  số bài thi 106
  Bài tham dự #106 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  Đã rút
 13. Á quân
  số bài thi 91
  Bài tham dự #91 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  Đã rút
 14. Á quân
  số bài thi 498
  Bài tham dự #498 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  Đã rút
 15. Á quân
  số bài thi 497
  Bài tham dự #497 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  Đã rút