Freelancer: yippan
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Silent Healthcare

hi sir, i create very creative logo design by blend H and S alphabet. 1. SIMPLE (easy to print and digital using) 2. LONG LASTING (easy to remember) 3. HIDDEN ART (if you think about H so u will see H alphabet and if you think about S so you will see S alphabet) hope u like it sir, any change please inform me. thank you

Bài tham dự cuộc thi #801 cho Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
Bài tham dự #801

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.