Freelancer: LoisAlano
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

entry

The logo consist of a fish (which I presume represents the employees) being studied under a magnifying glass to represent the word "screening". The design is open for changes.

Bài tham dự cuộc thi #28 cho Logo Design for company: Talent Fish
Bài tham dự #28

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.