Freelancer: dulhanindi
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo

Dear sir, please check my design . Lonnie text is totally hand drawn vector created text and the getter effect also vector format completed by me. thank you !


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    123
                   cho                     Logo Needed
Bài tham dự #123

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.