Freelancer: gabikxx
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo update

hi CH, hope you like this one, Bread and vegetables that describe staple foods 4 healthy 5 perfect, the heart that represents the emotion, and the moon that represents the soul, become one in the logo..


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    42
                   cho                     Logo and Favicon for web
Bài tham dự #42

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.