1. Á quân
  số bài thi 161
  Bài tham dự #161 về Graphic Design cho cuộc thi Logo and stationery design for Synergy Business Support
  Graphic Design Bài thi #161 cho Logo and stationery design for Synergy Business Support
  Graphic Design Bài thi #161 cho Logo and stationery design for Synergy Business Support
  Graphic Design Bài thi #161 cho Logo and stationery design for Synergy Business Support
  Graphic Design Bài thi #161 cho Logo and stationery design for Synergy Business Support
  Graphic Design Bài thi #161 cho Logo and stationery design for Synergy Business Support
  Graphic Design Bài thi #161 cho Logo and stationery design for Synergy Business Support
  Graphic Design Bài thi #161 cho Logo and stationery design for Synergy Business Support
  Graphic Design Bài thi #161 cho Logo and stationery design for Synergy Business Support
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 160
  Bài tham dự #160 về Graphic Design cho cuộc thi Logo and stationery design for Synergy Business Support
  Graphic Design Bài thi #160 cho Logo and stationery design for Synergy Business Support
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 245
  Bài tham dự #245 về Graphic Design cho cuộc thi Logo and stationery design for Synergy Business Support
  Graphic Design Bài thi #245 cho Logo and stationery design for Synergy Business Support
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 243
  Bài tham dự #243 về Graphic Design cho cuộc thi Logo and stationery design for Synergy Business Support
  Graphic Design Bài thi #243 cho Logo and stationery design for Synergy Business Support
  Bị từ chối
  0 Thích