1. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Logo and stationery design for Synergy Business Support
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Logo and stationery design for Synergy Business Support
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Logo and stationery design for Synergy Business Support
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 180
  Bài tham dự #180 về Graphic Design cho cuộc thi Logo and stationery design for Synergy Business Support
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 179
  Bài tham dự #179 về Graphic Design cho cuộc thi Logo and stationery design for Synergy Business Support
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 178
  Bài tham dự #178 về Graphic Design cho cuộc thi Logo and stationery design for Synergy Business Support
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 176
  Bài tham dự #176 về Graphic Design cho cuộc thi Logo and stationery design for Synergy Business Support
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 158
  Bài tham dự #158 về Graphic Design cho cuộc thi Logo and stationery design for Synergy Business Support
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 157
  Bài tham dự #157 về Graphic Design cho cuộc thi Logo and stationery design for Synergy Business Support
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 151
  Bài tham dự #151 về Graphic Design cho cuộc thi Logo and stationery design for Synergy Business Support
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 150
  Bài tham dự #150 về Graphic Design cho cuộc thi Logo and stationery design for Synergy Business Support
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 149
  Bài tham dự #149 về Graphic Design cho cuộc thi Logo and stationery design for Synergy Business Support
  Bị từ chối
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 83
  Bài tham dự #83 về Graphic Design cho cuộc thi Logo and stationery design for Synergy Business Support
  Bị từ chối
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 82
  Bài tham dự #82 về Graphic Design cho cuộc thi Logo and stationery design for Synergy Business Support
  Bị từ chối
  0 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 45
  Bài tham dự #45 về Graphic Design cho cuộc thi Logo and stationery design for Synergy Business Support
  Bị từ chối
  0 Thích
 16. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Logo and stationery design for Synergy Business Support
  Bị từ chối
  0 Thích