Freelancer: hirukhemi
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

new way logo animation

same logo.for me i think the logo had a perfect color contast i did not change evrything i only animate the logo.. thank you.. good luck to me..

Bài tham dự #19

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.