Freelancer: noelpelagiogfx
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Navigation

using the logo from the link as reference i used a classic and minimal approach to the logo. intended to be simple to exemplify class yet adaptable to modern times.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    33
                   cho                     Logo design - 04/06/2021 02:55 EDT
Bài tham dự #33

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.