Freelancer: Creative3dArtist
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo design based on draft

This File is in high resolution files for large scale printing, banner printed and other web and print material. PS Transparent Background with following files: AI, EPS, PNG, PDF, PSD, SVG or JPG


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    22
                   cho                     Logo design based on draft (change draft)
Bài tham dự #22

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.