Freelancer: DesignDock
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo design for BERGMAN MEDICARE

plz see all the slides and rate my design and Let me know your feedback. Thanks

Bài tham dự cuộc thi #15 cho Logo design for BERGMAN MEDICARE
Bài tham dự #15

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.