Freelancer: shahzanhossen
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Kliff capital logo design

Dear sir, I submitted clean minimal logo that included califf triangle and KC. the design is clean minimal. thanks


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    1517
                   cho                     Logo design for investment fund
Bài tham dự #1517

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.