Freelancer: ANWAARQAYYUM77
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo

updated design... made few changes wolf being changed made more simple and logo on moon is redesign high vector. if you like to make any changes please let me know.

Bài tham dự cuộc thi #16 cho Logo design for scout troop
Bài tham dự #16

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.