Freelancer: Areynososoler
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Entry

I made some modifications hope you like it this time :)

Bài tham dự cuộc thi #55 cho Logo design for web and social media
Bài tham dự #55

Bảng thông báo công khai

  • Lkensinger
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 1 tháng

    Yes better thanks!

    • cách đây 1 tháng