Freelancer: MadaSociety
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo creation - Preview 02

My second proposal. I wait your feedback. thank you.

Bài tham dự cuộc thi #5 cho Logo design optician
Bài tham dự #5

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.