Freelancer: bethanymcdermed
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Color Optical Logo

Make sure and check out all of the slides. I submitted a few different colors to choose from.

Bài tham dự cuộc thi #14 cho Logo design optician
Bài tham dự #14

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.