Freelancer: freelancerroky24
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Goosebumps audio and electronics LOGO

Hey there, I've made the clean version of the logo (2 entries) . I hope you'll like it. Thanks


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    115
                   cho                     Logo for Audio and Electronics Company
Bài tham dự #115

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.