Freelancer: mirazsakib3
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo Design

Any changes in colors or fonts or anything is available for you. i will provide you all photoshop and illustrator ( AI VECTOR, PDF, EPS, SVG, PSD, JPEG, PNG TRANSPARENT BACKGROUND ) Files if i win.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    169
                   cho                     Logo for Audio and Electronics Company
Bài tham dự #169

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.