Freelancer: thaksh10
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

This is a sample Logo i created for a company

This is a sample Logo i created for a company. i know photoshop cs5, DreamWeaver, CorelDraw, Corel Photo paint. i wish to work on your project,


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    1
                   cho                     Logo for CheapBy.Us
Bài tham dự #1

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.