Freelancer: odvoodlx
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Design Proposal

Tried to abstractly incorporate the shape of flame & impression of when you look at the cup.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    41
                   cho                     Logo for Coffee Store e-commerce
Bài tham dự #41

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.