Freelancer: ABmanni
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo for French and English bulldog breeder

I've kept my design close to your requirements i.e modern and urban with a good color combination. Please give a feedback. Thanks

Bài tham dự cuộc thi #54 cho Logo for French and English bulldog breeder
Bài tham dự #54

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.