Freelancer: mjh911
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo Design

I have mixed your suggestion and my experience. Original and suitable for you. If you want any change please, let me know.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    63
                   cho                     Logo for personal trainer - Coach Davide
Bài tham dự #63

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.