Freelancer: mdmahin11
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo design

sir please check this logo design i hope our like it if u need to any change please feedback thank u sir

Bài tham dự cuộc thi #15 cho Logo for the ''Cyprus Athletic Hospitality''
Bài tham dự #15

Bảng thông báo công khai

  • mdmahin11
    mdmahin11
    • cách đây 1 tháng

    thank u for our good rating sri. if u need to any change design or color please message me for best understanding thank u again.

    • cách đây 1 tháng