Freelancer: MalikDesigners
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

LOLA Colours

This is just a rough idea, colours and style can be changed if you like the logo.

Bài tham dự cuộc thi #16 cho Logo for web
Bài tham dự #16

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.