Freelancer: FlorinDiaconu92
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo mockup

Hi. please give feedback. If you like the quality of my work award so I can start working on the other mockups. Best regards, Florin.

Bài tham dự cuộc thi #17 cho Logo mockup on a sweater (picture) - Webshop
Bài tham dự #17

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.