Freelancer: wwwstudioh
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

EMRDG logo mockup 1

Plain and simple - instructions were clear, so I have nothing else to add. If you like the result, I can deliver 12 mock-ups within 24 hours.

Bài tham dự cuộc thi #28 cho Logo mockup on a sweater (picture) - Webshop
Bài tham dự #28

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.