Freelancer: trangsla812002
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Packaging

Hello, This is my design. If you need any change, please let me know. Hope you like it.Thanks

Bài tham dự cuộc thi #62 cho Logo & package design: kombucha brand
Bài tham dự #62

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.