Freelancer: khokonpk
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo

Hi, what do you think of the design? if you like my concept and want further modifications or revisions, just let me know what you want. thank you.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    276
                   cho                     Logo refresh for Computer Service Company
Bài tham dự #276

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.