Freelancer: harishjeengar
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

AssBest logo

Hello, I hope you'll like. If you want any modification, please tell me. I will give you modified logo as your recruitment. I give you logo in .ai, .eps, .psd, png, .jpg Formats. Thank you.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    57
                   cho                     Logo-Design for a Pop-Band
Bài tham dự #57

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.