Freelancer: RihabFarhat
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

concept 1

Simple , and clean logo with Pop Style ! i hope you like this attractive LOGO!


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    64
                   cho                     Logo-Design for a Pop-Band
Bài tham dự #64

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.