xetus Avatar

Các bài tham dự của xetus

Cho cuộc thi Logotipo para banda de rock // Logo for a rock band

 1. Á quân
  số bài thi 124
  Bài tham dự #124 về Graphic Design cho cuộc thi Logotipo para banda de rock // Logo for a rock band
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 69
  Bài tham dự #69 về Graphic Design cho cuộc thi Logotipo para banda de rock // Logo for a rock band
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 132
  Bài tham dự #132 về Graphic Design cho cuộc thi Logotipo para banda de rock // Logo for a rock band
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 44
  Bài tham dự #44 về Graphic Design cho cuộc thi Logotipo para banda de rock // Logo for a rock band
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 153
  Bài tham dự #153 về Graphic Design cho cuộc thi Logotipo para banda de rock // Logo for a rock band
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 152
  Bài tham dự #152 về Graphic Design cho cuộc thi Logotipo para banda de rock // Logo for a rock band
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 143
  Bài tham dự #143 về Graphic Design cho cuộc thi Logotipo para banda de rock // Logo for a rock band
  Đã rút
 8. Á quân
  số bài thi 128
  Bài tham dự #128 về Graphic Design cho cuộc thi Logotipo para banda de rock // Logo for a rock band
  Đã rút
 9. Á quân
  số bài thi 126
  Bài tham dự #126 về Graphic Design cho cuộc thi Logotipo para banda de rock // Logo for a rock band
  Đã rút
 10. Á quân
  số bài thi 110
  Bài tham dự #110 về Graphic Design cho cuộc thi Logotipo para banda de rock // Logo for a rock band
  Đã rút
 11. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Logotipo para banda de rock // Logo for a rock band
  Đã rút
 12. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Logotipo para banda de rock // Logo for a rock band
  Đã rút
 13. Á quân
  số bài thi 100
  Bài tham dự #100 về Graphic Design cho cuộc thi Logotipo para banda de rock // Logo for a rock band
  Đã rút
 14. Á quân
  số bài thi 99
  Bài tham dự #99 về Graphic Design cho cuộc thi Logotipo para banda de rock // Logo for a rock band
  Đã rút
 15. Á quân
  số bài thi 45
  Bài tham dự #45 về Graphic Design cho cuộc thi Logotipo para banda de rock // Logo for a rock band
  Đã rút