Freelancer: raiahmedra
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Cuatrogatos Logo

You can see examples of logo projects in my portfolio here: https://www.freelancer.com/u/raiahmedra DESIGN SOFTWARE: Adobe illustrator UNLIMITED REVISIONS: YES FILE DELIVERABLE: Adobe Illustrator, pdf, jpg, png etc.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    20
                   cho                     Logotipo para banda de rock // Logo for a rock band
Bài tham dự #20

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.