Bảng thông báo công khai

  • dboomerang
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 4 năm

    Add in the 836MB so it looks like a data statistic

    • cách đây 4 năm
  • dboomerang
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 4 năm

    But you didn't change the usage stats according to my second comments.

    • cách đây 4 năm
  • dboomerang
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 4 năm

    You changed the colour, this is better.

    • cách đây 4 năm