Freelancer: davidepalumbo11
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Hi, I think my track match very good whit the game

I made this track 2 days ago whit flStudio, let me know https://open.spotify.com/track/6fdqs1VfsVwHeII1aGWayf?si=b03411b31e1b4ba9


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    3
                   cho                     MAKE A MUSIC TRACK FOR A BOARD GAME
Bài tham dự #3

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.