Freelancer: patxibordasalons
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Audio for video game KESS

Good morning, I leave you the download link that contains the audio of the extended version and the loop for the kess video game. A greeting. https://drive.google.com/drive/folders/1vuRZ7jGhEj_7Zy--URd_l89CmLBOt-Q9?usp=sharing


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    12
                   cho                     MAKE A MUSIC TRACK FOR A BOARD GAME
Bài tham dự #12

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.