Freelancer: ChaYanDee
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

T-Shirt Design

my concept. hope you like it. 100% hand made vector. if you need any kind of change please inform me. Thanks!!


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    35
                   cho                     Mahammad Ali
Bài tham dự #35

Bảng thông báo công khai

 • ChaYanDee
  ChaYanDee
  • cách đây 3 tháng

  if you need any kind of change in font, color even etc please inform me. Thanks!!

  • cách đây 3 tháng