Freelancer: vungurean
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Muhammad Ali

Here is my new version. The design works very well on black/white t-shirt. Scroll down to see both versions. Thank you!


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    82
                   cho                     Mahammad Ali
Bài tham dự #82

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.