Freelancer: MelixDesigner
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

My work

I forgot to add the character, but now I have finally finished it. I did a mixture of pop art with retro, everything is created by me. I hope you like it: D


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    32
                   cho                     Make Digital Pop Art
Bài tham dự #32

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.