Freelancer: exneptune
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo

Dear, Here is my entry for logo. I hope you'll like it. I will provide you original photoshop format, and if you need any changes I will be glad to work and improve this design.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    2
                   cho                     Make Me a Logo!
Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.