Freelancer: danadanieladana
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

The golden circle poster

My version of the design. If you want any changes made, please tell me.

Bài tham dự cuộc thi #6 cho Make a poster to illustrate something for my company
Bài tham dự #6

Bảng thông báo công khai

  • jaylopez999
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 5 năm

    too plain. want something more dynamic.

    • cách đây 5 năm