Freelancer: LyanoH
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

long end

i made the glitch effect at the end to slow the end a bit if you still don't like it i can just think for new idea for the end of the clip .

Bài tham dự #24

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.