Freelancer: orlovaart
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Umbrella

Hi there! Here is the illustration, 1.5 inch by 3 inch, vector format (it can be scale to any size)

Bài tham dự cuộc thi #4 cho Make an instruction illustration
Bài tham dự #4

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.