Freelancer: Saharesh
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

MMXII VENUE

Bold colors are best for impact though the black text and pillars & the white background may also be inverted for a different look.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    3
                   cho                     Make attachment of logo look really good
Bài tham dự #3

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.