Freelancer: JaideSpencer
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

My take on your design

I've tried my best to get it as similar as possible. I hope you like it :)


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    5
                   cho                     Make attachment of logo look really good
Bài tham dự #5

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.